[Wpis do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich; nabycie osobowości prawnej] - Art. 6. - Koła gospodyń wiejskich. - Dz.U.2021.2256 t.j. - OpenLEX

Art. 6. - [Wpis do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich; nabycie osobowości prawnej] - Koła gospodyń wiejskich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2256 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 grudnia 2021 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  6.  [Wpis do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich; nabycie osobowości prawnej]
1. 
Koło gospodyń wiejskich podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, zwanego dalej "rejestrem", prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
2. 
Koło gospodyń wiejskich nabywa osobowość prawną z chwilą dokonania wpisu do rejestru.
3. 
Przepisu ust. 2 nie stosuje się do koła gospodyń wiejskich, które już posiada osobowość prawną.