Art. 112(3). - [Możliwość umieszczenia w pieczy zastępczej] - Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1359 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lutego 2023 r.
Art.  1123 [Możliwość umieszczenia w pieczy zastępczej]
§  1. 
Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej może nastąpić jedynie wówczas, gdy uprzednio stosowane inne środki przewidziane w art. 109 § 2 pkt 1-4 oraz formy pomocy rodzicom dziecka, o których mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, nie doprowadziły do usunięcia stanu zagrożenia dobra dziecka, chyba że konieczność niezwłocznego zapewnienia dziecku pieczy zastępczej wynika z poważnego zagrożenia dobra dziecka, w szczególności zagrożenia jego życia lub zdrowia.
§  2. 
Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej wbrew woli rodziców wyłącznie z powodu ubóstwa nie jest dopuszczalne.