Dziennik Ustaw

Dz.U.1945.27.169

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1954 r.
Art.  27.
§  1. 14 Świadkowie składają zeznania po złożeniu przez nich przyrzeczenia, jednakże sąd stosownie do okoliczności może ich przesłuchać bez przyrzeczenia. Przesłuchanie świadków po złożeniu przez nich przyrzeczenia może być zarządzone, chociażby uczestnicy zwolnili świadków od złożenia przyrzeczenia.
§  2. Sąd może stosownie do okoliczności zarządzić przesłuchanie świadków w nieobecności uczestników.
§  3. Sąd może również, o ile ustawa inaczej nie stanowi, zażądać od osób postronnych złożenia na piśmie wyjaśnień co do okoliczności sprawy.
§  4. Przepisy powyższe stosuje się także do biegłych.
14 Art. 27 § 1 zmieniony przez art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 1950 r. o zmianie przepisów postępowania w sprawach cywilnych (Dz.U.50.38.349) z dniem 2 października 1950 r.