Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.43.394 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 czerwca 1962 r.
Art.  215. 

Każda ze stron może w piśmie procesowym żądać przeprowadzenia rozprawy w jej nieobecności.