Art. 24. - [Wpis do rejestru okrętowego statku niestanowiącego polskiej własności ani nieuważanego za stanowiącego polską własność] - Kodeks morski.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1309 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 lipca 2023 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  24.  [Wpis do rejestru okrętowego statku niestanowiącego polskiej własności ani nieuważanego za stanowiącego polską własność]
§  1. 
Statek niestanowiący polskiej własności ani nieuważany za stanowiący polską własność wpisuje się do rejestru okrętowego, na wniosek armatora, po spełnieniu wymogów określonych w art. 13 § 1 oraz art. 23 § 5a, z uwzględnieniem § 2.
§  2. 
Do rejestrów, o których mowa w art. 23, może być wpisany statek będący własnością obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub osoby prawnej mającej siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem art. 73a.
§  3. 
Rejestr okrętowy statków, o których mowa w § 1, prowadzi izba morska właściwa dla portu polskiego wskazanego przez armatora jako port macierzysty statku.