Art. 300. - Kodeks karny. - Dz.U.1969.13.94 - OpenLEX

Art. 300. - Kodeks karny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.13.94

Akt utracił moc
Wersja od: 23 grudnia 1997 r.
Art.  300.
§  1.
Nakładając na żołnierza obowiązki przewidziane w art. 28 § 2 lub w art. 75 § 2, uwzględnia się warunki służby wojskowej.
§  2.
Poręczenie, o którym mowa w art. 76 § 1, może udzielić również kolektyw żołnierski.
§  3.
Stosując do żołnierza przepis art. 76 § 2, sąd oddaje go pod dozór przełożonego, który może powierzyć wykonywanie czynności dozoru kolektywowi żołnierskiemu.