Kierowanie żołnierzy zawodowych w celu wyznaczenia na stanowiska w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego albo w Służbie Wywiadu Wojskowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1048

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 maja 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 11 maja 2022 r.
w sprawie kierowania żołnierzy zawodowych w celu wyznaczenia na stanowiska w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego albo w Służbie Wywiadu Wojskowego

Na podstawie art. 201 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655 i 974) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
tryb postępowania przy kierowaniu żołnierzy zawodowych w celu wyznaczenia na stanowiska służbowe w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego albo w Służbie Wywiadu Wojskowego i odwoływania ich z tych stanowisk;
2)
wzór wniosku o wyznaczenie żołnierza zawodowego na stanowiska służbowe w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego albo w Służbie Wywiadu Wojskowego.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;
2)
SKW - rozumie się przez to Służbę Kontrwywiadu Wojskowego;
3)
SWW - rozumie się przez to Służbę Wywiadu Wojskowego.
1. 
Po pozytywnym zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w art. 47 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 502 i 655), odpowiednio Szef SKW albo Szef SWW występuje z wnioskiem do Ministra Obrony Narodowej o skierowanie żołnierza zawodowego do podległej temu szefowi służby. Do wniosku dołącza się pisemną zgodę żołnierza zawodowego, o której mowa w art. 201 ust. 2 ustawy.
2. 
Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do rozporządzenia.
W przypadku uwzględnienia wniosku, o którym mowa w § 3, Minister Obrony Narodowej wydaje decyzję w sprawie skierowania żołnierza do odpowiednio SKW albo SWW, w celu wyznaczenia na stanowisko służbowe.
1. 
Minister Obrony Narodowej odwołuje żołnierza zawodowego z pełnienia zawodowej służby wojskowej w SKW albo SWW:
1)
gdy zachodzą przesłanki do zwolnienia z zawodowej służby wojskowej, określone w art. 226 pkt 2, 4, 6-10 i 16 ustawy,
2)
na wniosek odpowiednio Szefa SKW albo Szefa SWW,
3)
na wniosek żołnierza zawodowego,
4)
z uwagi na uzasadnione potrzeby Sił Zbrojnych - nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia wydania decyzji w sprawie odwołania.
2. 
Odwołanie z pełnienia zawodowej służby wojskowej w SKW albo SWW żołnierza zawodowego, który dokonał wypowiedzenia stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej, następuje nie później niż z dniem upływu okresu wypowiedzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR WNIOSKU O WYZNACZENIE ŻOŁNIERZA ZAWODOWEGO NA STANOWISKA SŁUŻBOWE W SŁUŻBIE KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO ALBO W SŁUŻBIE WYWIADU WOJSKOWEGO

wzór