§ 4. - Katalog odpadów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.10

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 stycznia 2020 r.
§  4. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 6 stycznia 2020 r. 3
3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 1923), które zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2422, z 2018 r. poz. 1544 oraz z 2019 r. poz. 60 i 1403) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.