Kary i księga kar pieniężnych nakładanych na robotników.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.83.733

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 września 1928 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 1 września 1928 r.
o karach i księdze kar pieniężnych nakładanych na robotników.

Na mocy art. 45 i 67 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r. o umowie o pracę robotników (Dz. U. R. P. Nr. 35, doz. 324) zarządzam co następuje:
Zakłady pracy, których regulamin przewiduje możność nakładania kar pieniężnych na robotników, obowiązane są prowadzić księgę kar pieniężnych nakładanych na robotników według załączonego wzoru.

Księga kar powinna być prowadzona w formie książki sznurowej. Do osznurowania i przyłożenia pieczęci łąkowej księga powinna być przedstawiona inspektorowi pracy właściwego obwodu.

Księga kar powinna być przechowywana w zakładzie pracy i okazywana na żądanie organów inspekcji pracy.
Nałożenie kary pieniężnej na robotnika nie wyklucza prawa pracodawcy dochodzenia szkód i strat w myśl zasad prawa cywilnego. Takież prawo przysługuje robotnikowi w wypadkach nieprawnego nałożenia kary pieniężnej na robotnika.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK 

KSIĘGA KAR PIENIĘŻNYCH NAKŁADANYCH NA ROBOTNIKÓW.