Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1598 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 23 sierpnia 2019 r.
Art.  5a.  [Zwolnienie z opłat konsularnych]

Posiadacz Karty Polaka jest zwolniony z opłat konsularnych za przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie o nadanie obywatelstwa polskiego.