Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1598 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 23 sierpnia 2019 r.
Art.  14.  [Dołączenie do wniosku kopii dokumentu tożsamości]

Do wniosku o przyznanie Karty Polaka wnioskodawca dołącza kopię ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość.