Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1390 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 23 października 2019 r.
Art.  3.  [Wójt w rozumieniu przepisów ustawy]

Ilekroć w ustawie jest mowa o wójcie, należy przez to rozumieć także burmistrza oraz prezydenta miasta.