Art. 19. - [Informacje pozyskiwane przez ministra z systemu teleinformatycznego do wykonywania czynności związanych z realizacją ustaw] - Karta Dużej Rodziny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1744 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 września 2021 r.
Art.  19.  [Informacje pozyskiwane przez ministra z systemu teleinformatycznego do wykonywania czynności związanych z realizacją ustaw]

Minister właściwy do spraw rodziny pozyskuje za pomocą systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2, dane o realizacji ustawy, w szczególności w zakresie:

1)
liczby przyznanych Kart;
2)
liczby rodzin wielodzietnych posiadających Karty;
3)
liczby dzieci wchodzących w skład rodzin wielodzietnych posiadających Karty;
4)
wydatków poniesionych na realizację ustawy;
5)
informacji niezbędnych do ustalenia kosztów obsługi zadań gminy związanych z przyznaniem Karty;
6)
informacji o przyznanych przez jednostki samorządu terytorialnego uprawnieniach dla członków rodzin wielodzietnych.