Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1390 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 23 października 2019 r.
Art.  19.  [Informacje pozyskiwane przez ministra z systemu teleinformatycznego do wykonywania czynności związanych z realizacją ustaw]

Minister właściwy do spraw rodziny pozyskuje za pomocą systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2, dane o realizacji ustawy za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca - w terminie do dnia 15 sierpnia danego roku oraz za okres od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia - w terminie do dnia 15 lutego roku następnego, w szczególności w zakresie:

1) liczby przyznanych Kart;
2) liczby rodzin wielodzietnych posiadających Karty;
3) liczby dzieci wchodzących w skład rodzin wielodzietnych posiadających Karty;
4) wydatków poniesionych na realizację ustawy;
5) informacji niezbędnych do ustalenia kosztów obsługi zadań gminy związanych z przyznaniem Karty;
6) informacji o przyznanych przez jednostki samorządu terytorialnego uprawnieniach dla członków rodzin wielodzietnych.