§ 9. - Kalkulacja kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych oraz trybu wypłaty finansowania tego kosztu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1365

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 lipca 2023 r.
§  9. 
1. 
W terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się decyzji Prezesa UKE, o której mowa w art. 112 ust. 5 ustawy, operator wyznaczony składa do ministra właściwego do spraw łączności, zwanego dalej "ministrem", wniosek o wypłatę finansowania kosztu netto, podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji przedsiębiorcy.
2. 
We wniosku o wypłatę finansowania kosztu netto operator wyznaczony wskazuje kwotę wypłaty oraz numer rachunku bankowego, na który mają zostać wypłacone środki.
3. 
Wskazana we wniosku kwota wypłaty jest równa kwocie finansowania kosztu netto ustalonej przez Prezesa UKE w decyzji, o której mowa w art. 112 ust. 5 ustawy.