§ 7. - Kalkulacja kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych oraz trybu wypłaty finansowania tego kosztu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1365

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 lipca 2023 r.
§  7. 
1. 
Jeżeli operator wyznaczony zamierza ubiegać się o finansowanie kosztu netto za rok obrotowy, w którym prognozowana jest strata na usługach powszechnych, rozumiana jako ujemny wynik na ich sprzedaży, przedkłada Prezesowi UKE projekt opisu kalkulacji kosztu netto za ten rok, nie później niż w terminie miesiąca od zakończenia roku obrotowego.
2. 
Prezes UKE, w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania projektu opisu kalkulacji kosztu netto, uzgadnia z operatorem wyznaczonym przedłożony projekt opisu kalkulacji kosztu netto.
3. 
Prezes UKE może:
1)
w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania projektu opisu kalkulacji kosztu netto wezwać operatora wyznaczonego do dokonania w nim zmian;
2)
wezwać operatora wyznaczonego do uzupełnienia informacji zawartych w projekcie opisu kalkulacji kosztu netto lub do przedłożenia wyjaśnień.
4. 
Operator wyznaczony dokonuje zmian w projekcie opisu kalkulacji kosztu netto w terminie miesiąca od dnia otrzymania wezwania, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, albo dokonuje uzupełnień lub przedkłada wyjaśnienia w terminie określonym w wezwaniu, o którym mowa w ust. 3 pkt 2.
5. 
Prezes UKE zatwierdza opis kalkulacji kosztu netto lub odmawia jego zatwierdzenia w terminie 5 miesięcy od dnia jego otrzymania.