§ 6. - Kalkulacja kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych oraz trybu wypłaty finansowania tego kosztu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1365

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 lipca 2023 r.
§  6. 
Projekt opisu kalkulacji kosztu netto zawiera:
1)
wskazanie i charakterystykę składowych obowiązku;
2)
definicję i założenia scenariusza działania operatora wyznaczonego objętego obowiązkiem świadczenia usług powszechnych i scenariusza działania tego samego operatora nieobjętego obowiązkiem świadczenia usług powszechnych;
3)
sposób kalkulacji kosztu netto dla poszczególnych składowych obowiązku;
4)
sposób kalkulacji korekty z tytułu nieefektywności operatora wyznaczonego, o której mowa w § 4 ust. 8;
5)
wskazanie i charakterystykę korzyści pośrednich oraz korzyści wynikających z praw specjalnych lub wyłącznych przyznanych operatorowi wyznaczonemu, a także sposób ich kalkulacji;
6)
wartość wskaźnika elastyczności cenowej popytu, o której mowa w § 5.