§ 1. - Kalkulacja kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych oraz trybu wypłaty finansowania tego kosztu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1365

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 lipca 2023 r.
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowezasadykalkulacjikosztunettoobowiązkuświadczeniausługpowszechnych, zwanegodalej"kosztemnetto";
2)
zakres projektu opisu kalkulacji kosztu netto;
3)
tryb i terminy uzgadniania i zatwierdzania przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwanego dalej "Prezesem UKE", projektu opisu kalkulacji kosztu netto, opracowanego przez operatora wyznaczonego;
4)
korzyści pośrednie operatora wyznaczonego wynikające ze świadczenia usług powszechnych, zwane dalej "korzyściami pośrednimi", oraz sposób ich liczenia;
5)
korzyści wynikające z przyznanych operatorowi wyznaczonemu praw specjalnych lub wyłącznych oraz sposób ich liczenia;
6)
tryb wypłaty finansowania kosztu netto.