§ 10. - Kalkulacja kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych oraz trybu wypłaty finansowania tego kosztu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1365

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 lipca 2023 r.
§  10. 
1. 
Minister zatwierdza wniosek, o którym mowa w § 9, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania, po zweryfikowaniu zgodności wniosku z decyzją Prezesa UKE, o której mowa w art. 112 ust. 5 ustawy.
2. 
W przypadku konieczności uzupełnienia lub poprawienia wniosku minister wzywa operatora wyznaczonego do jego uzupełnienia lub poprawienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.
3. 
Terminu przewidzianego na uzupełnienie lub poprawienie wniosku przez operatora wyznaczonego nie wlicza się do terminu, o którym mowa w ust. 1.