Art. 5. - Jugosławia-Polska. Umowa o komunikacji lotniczej. Belgrad.1947.08.22.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.13.101

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 października 1947 r.
Artykuł  5.
1)
Świadectwa sprawności technicznej, świadectwa uzdolnienia i upoważnienia, wydane lub potwierdzone przez jedną z Umawiających się Stron, będą uznane za ważne dla celów eksploatacji linii, wymienionych w Załączniku, także przez drugą Umawiającą się Stronę.
2)
Każda z Umawiających się Stron zastrzega sobie prawo odmowy uznania dla lotów nad swoim terytorium ważności świadectw uzdolnienia i upoważnień, wydanych jej współziomkom przez drugą Umawiającą się Stronę lub inne Państwo.