Art. 2. - Jugosławia-Polska. Umowa o komunikacji lotniczej. Belgrad.1947.08.22.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.13.101

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 października 1947 r.
Artykuł  2.
1)
Komunikacja na każdej z wymienionych w Załączniku linii lotniczych może być otwarta z chwilą, gdy jedna Umawiająca się Strona, której przyznane zostały prawa wyszczególnione w tymże Załączniku, wyznaczy przedsiębiorstwo komunikacji lotniczej dla obsługi danej linii, a druga Umawiająca się Strona przyzna te prawa i udzieli temu przedsiębiorstwu stosownego zezwolenia na jego działalność. Ta druga Umawiająca się Strona zobowiązana jest udzielić takiego zezwolenia bez zwłoki, z uwzględnieniem postanowień Artykułu 8 niniejszej Umowy.
2)
Właściwa władza lotnictwa cywilnego każdej z Umawiających się Stron może przenieść prawo eksploatacji poszczególnych linii z poprzednio wyznaczonego przedsiębiorstwa na inne. Przeniesienie eksploatacji linii na drugie przedsiębiorstwo będzie przedmiotem specjalnego porozumienia pomiędzy władzami lotnictwa cywilnego Umawiających się Stron i odnośnych przedsiębiorstw.
3)
Właściwa władza lotnictwa cywilnego Umawiającej się Strony, która udziela zezwolenia na eksploatację linii, może zażądać, aby przedsiębiorstwo komunikacji lotniczej, któremu zezwolenie ma być udzielone, udowodniło możliwości spełnienia warunków, które, stosownie do obowiązujących ustaw i rozporządzeń tej Umawiającej się Strony, są wymagane dla udzielenia tego zezwolenia.