Art. 14. - Jugosławia-Polska. Umowa o komunikacji lotniczej. Belgrad.1947.08.22.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.13.101

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 października 1947 r.
Artykuł  14.

Każda z Umawiających się Stron może w każdym czasie notyfikować drugiej Umawiającej się Stronie wypowiedzenie niniejszej Umowy.

Wypowiedzenie Umowy wchodzi w życie po sześciu miesiącach od dnia przyjęcia przez jedną z Umawiających się Stron od drugiej Umawiającej się Strony noty wypowiadającej Umowę, o ile nie jest inaczej umówione.

Na dowód czego pełnomocnicy obu Umawiających się Stron Umowę podpisali i wycisnęli na niej swoje pieczęcie.

Sporządzono w Belgradzie, dnia dwudziestego drugiego sierpnia tysiąc dziewięćset czterdziestego siódmego roku, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w języku polskim i serbsko-chorwackim, przy czym oba teksty uważa się za autentyczne.