Art. 12. - Jugosławia-Polska. Umowa o komunikacji lotniczej. Belgrad.1947.08.22.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.13.101

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 października 1947 r.
Artykuł  12.
1)
Wszelkie ewentualne spory, jakie by wynikły na tle wykonywania niniejszej Umowy, bądź nieporozumienia odnośnie interpretacji jej postanowień - rozstrzyga Sąd Arbitrażowy, w skład którego wchodzą: po jednej osobie wyznaczonej przez każdą Umawiającą się Stronę oraz przewodniczący, wybrany wspólnie przez obie Strony.
2)
Tak ustanowiony Sąd Arbitrażowy zasiada na zmianę w Belgradzie i w Warszawie z tym, że pierwsze nieporozumienie, jakie by ewentualnie wynikło rozpatrywane będzie w Belgradzie. O ile Umawiające się Strony nie mogłyby uzgodnić osoby przewodniczącego Sądu Arbitrażowego, będzie on wyznaczony każdorazowo na zmianę przez Ministerstwo Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwo Komunikacji Federacyjnej Ludowej Republiki Jugosławii z tym, że pierwszego mianowania dokona Ministerstwo Komunikacji Federacyjnej Ludowej Republiki Jugosławii.
3)
Każda z Umawiających się Stron winna wyznaczyć członka Sądu Arbitrażowego najdalej w ciągu jednego miesiąca, licząc od dnia otrzymania pisemnego zażądania arbitrażu przez drugą Umawiającą się Stronę.
4)
O ile jedna z Umawiających się Stron nie wyznaczyłaby w tym terminie swego członka Sądu Arbitrażowego, to uważać się będzie, że zgodziła się ze stanowiskiem drugiej Umawiającej się Strony i że arbitraż jest zbędny.
5)
Każda z Umawiających się Stron ponosi koszty wyznaczonego przez siebie członka Sądu Arbitrażowego, a koszty przewodniczącego Sądu ponosi strona przegrywająca spór.
6)
Decyzja Sądu Arbitrażowego jest ostateczna i obowiązuje obie Strony.