Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1480 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 sierpnia 2019 r.
Art.  14.  [Wystąpienie o wydanie opinii przez Radę Języka Polskiego]
1.  Każdy organ, o którym mowa w art. 4, może zasięgnąć opinii Rady w wypadku wystąpienia w toku czynności urzędowych istotnych wątpliwości dotyczących użycia języka polskiego.
2.  Producent, importer oraz dystrybutor towaru lub usługi, dla których w języku polskim brak jest odpowiedniej nazwy, może wystąpić z wnioskiem do Rady o udzielenie opinii co do odpowiedniej formy językowej dla oznaczenia tego towaru lub usługi.