Uprawnienia pracowników jednostki badawczo-rozwojowej - Rozdział 12 - Jednostki badawczo-rozwojowe. - Dz.U.2008.159.993 t.j. - OpenLEX

Rozdział 12 - Uprawnienia pracowników jednostki badawczo-rozwojowej - Jednostki badawczo-rozwojowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.159.993 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 31 października 2009 r.

Rozdział  12

Uprawnienia pracowników jednostki badawczo-rozwojowej

1.
Zasady wynagradzania pracowników jednostki badawczo-rozwojowej, a także wymagane zgodnie z przepisami art. 50, 53 i 54 ust. 3 kwalifikacje pracowników, o których mowa w tych przepisach, określa się w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach wynagradzania, ustalanych na podstawie przepisów Kodeksu pracy.
2.
Pracownikom jednostki badawczo-rozwojowej przysługuje dodatek za wysługę lat:
1)
dla pracowników naukowych i badawczo-technicznych - w wysokości 3 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 3 latach pracy, wzrastający o 1 % w każdym następnym roku do 20 % po 20 latach pracy;
2)
dla pozostałych pracowników jednostki badawczo-rozwojowej - w wysokości 5 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 5 latach pracy, wzrastający o 1 % w każdym następnym roku do 20 % po 20 latach pracy.
3.
(uchylony).
4.
Za wieloletnią pracę pracownikom jednostek badawczo-rozwojowych przysługują nagrody jubileuszowe w wysokości:
1)
po 20 latach pracy - 75 % wynagrodzenia miesięcznego;
2)
po 25 latach pracy - 100 % wynagrodzenia miesięcznego;
3)
po 30 latach pracy - 150 % wynagrodzenia miesięcznego;
4)
po 35 latach pracy - 200 % wynagrodzenia miesięcznego;
5)
po 40 latach pracy - 300 % wynagrodzenia miesięcznego;
6)
po 45 latach pracy - 400 % wynagrodzenia miesięcznego.
5.
Okresy pracy i inne okresy uprawniające do dodatku za wysługę lat oraz do nagrody jubileuszowej ustala się w obowiązującym w jednostce badawczo-rozwojowej układzie zbiorowym pracy lub regulaminie wynagradzania.
1.
Czas pracy pracowników jednostki badawczo-rozwojowej, z wyjątkiem pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, pracowników obsługi, kierowców oraz pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu, wynosi 40 godzin tygodniowo, chyba że przepisy szczególne przewidują inną normę czasu pracy.
2.
Do czasu pracy pracowników jednostek badawczo-rozwojowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, o których mowa w art. 36 ust. 3 2 , stosuje się odpowiednio przepisy o czasie pracy pracowników zakładów społecznej służby zdrowia 3 .
3.
Rozkład czasu pracy określa regulamin pracy uzgodniony ze związkami zawodowymi działającymi w jednostce.
4.
Jeżeli wymagają tego potrzeby jednostki badawczo-rozwojowej, pracownicy mogą być zatrudniani poza godzinami pracy, a w szczególnych przypadkach - także w nocy oraz w dni wolne od pracy, na zasadach określonych w Kodeksie pracy.
5.
Przepisu ust. 4 nie stosuje się do kobiet w ciąży oraz osób opiekujących się dziećmi w wieku do 8 lat.

(uchylony).

Pracownikom jednostki badawczo-rozwojowej pracującym w warunkach uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia przysługują z tego tytułu dodatki określone w art. 55 ust. 1.

1.
(uchylony).
2.
Pracownikowi jednostki badawczo-rozwojowej przechodzącemu na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy przysługuje jednorazowa odprawa w wysokości trzymiesięcznego, ostatnio pobieranego, wynagrodzenia zasadniczego, jeżeli okres jego zatrudnienia wynosi co najmniej 10 lat.
3.
Okres uprawniający do odprawy ustala się według zasad obowiązujących przy ustalaniu okresów zatrudnienia uprawniających do dodatków za wysługę lat.

Do pracowników naukowych oraz pracowników badawczo-technicznych jednostki badawczo-rozwojowej w zakresie wynagrodzenia za czas choroby lub innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy, prawa do bezpłatnego lub płatnego urlopu dla celów naukowych, artystycznych lub kształcenia zawodowego, a także urlopu dla poratowania zdrowia oraz przenoszenia pracowników naukowych mianowanych i jednorazowego zasiłku na zagospodarowanie - stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące pracowników naukowych w szkołach wyższych.

(uchylony).

Pracownikom naukowym oraz pracownikom badawczo-technicznym zatrudnionym na stanowisku głównego specjalisty badawczo-technicznego lub starszego specjalisty badawczo-technicznego przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze 36 dni roboczych rocznie.

2 Art. 36 ust. 3 uchylony przez art. 1 pkt 27 lit. b) ustawy z dnia 26 października 2000 r. o zmianie ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz.U.00.103.1100), która weszła w życie z dniem 28 lutego 2001 r.
3 Obecnie: publiczne zakłady opieki zdrowotnej, stosownie do art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U.07.14.89), która weszła w życie z dniem 15 stycznia 1992 r.