Art. 52. - Jednostki badawczo-rozwojowe. - Dz.U.2008.159.993 t.j. - OpenLEX

Art. 52. - Jednostki badawczo-rozwojowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.159.993 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 31 października 2009 r.
Art.  52.
1.
Pracowników administracyjno-ekonomicznych zatrudnia się na podstawie umowy o pracę.
2.
Do obowiązków pracowników administracyjno-ekonomicznych w szczególności należy:
1)
administrowanie majątkiem jednostki badawczo-rozwojowej;
2)
rozwiązywanie problemów ekonomicznych jednostki badawczo-rozwojowej oraz prowadzenie spraw związanych z kształtowaniem stosunków prawnych z innymi podmiotami;
3)
wykonywanie prac związanych z planowaniem, finansowaniem i sprawozdawczością w zakresie działalności jednostki badawczo-rozwojowej;
4)
obsługa administracyjna i socjalna pracowników jednostki badawczo-rozwojowej.