Art. 11a. - Jednostki badawczo-rozwojowe. - Dz.U.2008.159.993 t.j. - OpenLEX

Art. 11a. - Jednostki badawczo-rozwojowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.159.993 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 31 października 2009 r.
Art.  11a.
1.
W stosunku do jednostek badawczo-rozwojowych, z wyłączeniem jednostek, o których mowa w art. 2 ust. 3, oraz jednostek nieprowadzących działalności, o której mowa w art. 2 ust. 4, może być ogłoszona upadłość.
2.
Z dniem ogłoszenia upadłości jednostki badawczo-rozwojowej:
1)
minister sprawujący nadzór nad jednostką badawczo-rozwojową odwołuje dyrektora;
2)
rada naukowa ulega rozwiązaniu.
3.
Minister sprawujący nadzór nad jednostką badawczo-rozwojową, w drodze decyzji, zawiesza postępowanie likwidacyjne jednostki badawczo-rozwojowej z dniem uzyskania informacji o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości jednostki badawczo-rozwojowej.
4.
Z dniem ogłoszenia upadłości likwidowanej jednostki badawczo-rozwojowej postępowanie likwidacyjne podlega umorzeniu.
5.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535, z późn. zm.3)).