Art. 10b. - Jednostki badawczo-rozwojowe. - Dz.U.2008.159.993 t.j. - OpenLEX

Art. 10b. - Jednostki badawczo-rozwojowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.159.993 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 31 października 2009 r.
Art.  10b.
1.
Do rady naukowej spółki, o której mowa w art. 10a, należy:
1)
przedkładanie władzom spółki propozycji perspektywicznych kierunków działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej;
2)
przeprowadzanie postępowania o nadanie tytułu naukowego na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
3)
przeprowadzanie przewodów doktorskich i habilitacyjnych w zakresie posiadanych uprawnień;
4)
opiniowanie kierunkowych planów tematycznych i finansowych spółki;
5)
opiniowanie regulaminu organizacyjnego spółki;
6)
opiniowanie kwalifikacji osób zatrudnionych na stanowiskach pracowników naukowych i naukowo-technicznych oraz dokonywanie okresowej oceny dorobku naukowego i technicznego tych osób.
2.
Do rady naukowej spółki stosuje się art. 24 ust. 3-5 i art. 25-27.