Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2294

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 grudnia 2017 r.
§  39.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:
1) § 36, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, oraz
2) § 7 i § 8 w zakresie dotyczącym podmiotów działających na rynku spożywczym, wykorzystujących wodę, które wchodzą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.