Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2294

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 grudnia 2017 r.
§  36. 
1.  W celu określenia rozmiaru i charakteru prawdopodobnego narażenia na substancje promieniotwórcze w wodzie podmioty, o których mowa w § 6 i § 7, wykonają wstępny monitoring substancji promieniotwórczych, nie później niż w terminie do dnia 31 grudnia 2018 r.
2.  Podmioty, o których mowa w ust. 1, przekażą sprawozdanie z badań jakości wody właściwemu państwowemu powiatowemu lub państwowemu granicznemu inspektorowi sanitarnemu w terminie 10 dni roboczych od dnia sporządzenia sprawozdania z badań jakości wody.
3.  Właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny, w terminie nie dłuższym niż do dnia 31 marca 2019 r., przekaże właściwemu państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu raport z wyników przeprowadzonych badań jakości wody.
4.  Właściwy państwowy wojewódzki inspektor sanitarny, w terminie nie dłuższym niż do dnia 30 czerwca 2019 r., przekaże Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu raport z wyników przeprowadzonych badań jakości wody.