Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2294

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 grudnia 2017 r.
§  31. 
1.  W sytuacji braku efektywności przeprowadzonych działań naprawczych podmiot, o którym mowa w § 28 ust. 1, może wystąpić z wnioskiem o udzielenie drugiej zgody na odstępstwo, które nie może trwać dłużej niż kolejne trzy lata.
2.  Wniosek o udzielenie drugiej zgody na odstępstwo zawiera:
1) dane wymienione w § 28 ust. 4;
2) szczegółowe sprawozdanie z podejmowanych dotychczas działań naprawczych;
3) informację o działaniach planowanych do podjęcia w okresie wnioskowanym o udzielenie zgody na odstępstwo zatwierdzoną przez właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
3.  Wniosek o udzielenie drugiej zgody na odstępstwo właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny przekazuje niezwłocznie właściwemu państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu.
4.  Druga zgoda na odstępstwo jest udzielana przez właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.
5.  Właściwy państwowy wojewódzki inspektor sanitarny powiadamia Głównego Inspektora Sanitarnego w terminie 7 dni o udzieleniu drugiej zgody na odstępstwo.
6.  Główny Inspektor Sanitarny powiadamia Komisję Europejską w terminie miesiąca o udzieleniu drugiej zgody na odstępstwo od dnia udzielenia tej zgody oraz przekazuje dane, o których mowa w § 28 ust. 4, wskazując powody udzielenia tego odstępstwa.