Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2294

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 grudnia 2017 r.
§  23. 
1.  Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na podstawie ocen, o których mowa w § 22 ust. 1, dokonują ocen obszarowych jakości wody oraz szacowania ryzyka zdrowotnego.
2.  Ocena, o której mowa w ust. 1, zawiera:
1) wykaz producentów wody zaopatrujących ludność oraz dostarczających wodę z indywidualnych ujęć w ramach działalności gospodarczej, do budynków użyteczności publicznej oraz do budynków zamieszkania zbiorowego;
2) informacje o:
a) wielkości produkcji wody dostarczanej od poszczególnych producentów i sposobie jej uzdatniania,
b) liczbie ludności zaopatrywanej w wodę,
c) jakości wody, sposobie jej uzdatniania i dezynfekcji, jeżeli jest stosowana,
d) przekroczeniach wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody wraz ze wskazaniem ich wpływu na zdrowie konsumentów,
e) zgłoszonych reakcjach niepożądanych związanych ze spożyciem wody na danym obszarze,
f) prowadzonych postępowaniach administracyjnych w zakresie jakości wody,
g) działaniach naprawczych prowadzonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne.
3.  Ocena, o której mowa w ust. 1, dotyczy:
1) strefy zaopatrzenia;
2) obszaru gminy;
3) obszaru powiatu;
4) obszaru województwa;
5) obszaru kraju.
4.  Ocenę, o której mowa w ust. 1, wydaje nie rzadziej niż raz na rok, odpowiednio:
1) właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny dla obszarów określonych w ust. 3 pkt 1-3;
2) właściwy państwowy wojewódzki inspektor sanitarny dla obszaru województwa;
3) Główny Inspektor Sanitarny dla obszaru kraju.
5.  Oceny określone w ust. 3 pkt 1-3 są przekazywane do wiadomości właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz starosty w terminie do dnia 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy.
6.  Oceny określone w ust. 3 pkt 4 są przekazywane do wiadomości właściwego marszałka województwa.