Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2294

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 grudnia 2017 r.
§  13. 
1.  W oparciu o wyniki oceny ryzyka, o której mowa w § 12, oraz ocenę bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów podmioty, o których mowa w § 6-8, jeżeli przeprowadziły ocenę ryzyka, po akceptacji właściwego państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego mogą:
1) rozszerzyć wykaz parametrów podlegających monitorowaniu wskazany w części A i w części B załącznika nr 2 do rozporządzenia lub
2) zwiększyć minimalną częstotliwość pobierania próbek wody do badań jakości wody określoną w załączniku nr 3 do rozporządzenia dla parametrów podlegających monitorowaniu.
2.  Wykaz parametrów podlegających monitorowaniu może zostać rozszerzony lub częstotliwość pobierania próbek wody do badań jakości wody może zostać zwiększona w sytuacji, gdy:
1) wykaz parametrów określonych w części A i w części B załącznika nr 2 do rozporządzenia lub częstotliwość określona w załączniku nr 3 do rozporządzenia nie są wystarczające do zapewnienia, że woda dostarczana konsumentom spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2) niezbędne jest przeprowadzenie dodatkowego monitorowania na zasadzie jednostkowych przypadków w odniesieniu do substancji i mikroorganizmów, dla których nie ustalono żadnych wartości parametrycznych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, jeżeli istnieje powód do podejrzeń, że mogą one być obecne w ilościach lub liczbie stwarzającej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego;
3) niezbędne jest sprawdzenie, czy istniejące środki kontroli ryzyka dla zdrowia ludzkiego funkcjonują skutecznie oraz czy woda w punkcie zgodności jest zdatna do użycia.
3.  Brak akceptacji, o której mowa w ust. 1, wymaga merytorycznego uzasadnienia.