§ 4. - Izby zatrzymań.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.157.1852

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2001 r.
§  4.
1.
W izbie zatrzymań obowiązuje porządek dnia ustalony przez komendanta tej izby.
2.
W porządku dnia określa się w szczególności:
1)
czas ciszy nocnej,
2)
czas i miejsce spożywania posiłków przez zatrzymanych,
3)
zasady i czas poruszania się zatrzymanych po izbie zatrzymań,
4)
czas i miejsce palenia tytoniu przez zatrzymanych,
5)
terminy i miejsce przyjmowania skarg i meldunków zatrzymanych,
6)
terminy i miejsce przyjmowania zatrzymanych przez lekarza.
3.
Postanowienia porządku dnia umieszcza się w pomieszczeniach dla zatrzymanych.