§ 26. - Izby zatrzymań.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.157.1852

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2001 r.
§  26.
Osoba przeprowadzająca kontrolę, o której mowa w § 23, odnotowuje ten fakt w książce meldunków znajdującej się w izbie zatrzymań.