§ 24. - Izby zatrzymań.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.157.1852

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2001 r.
§  24.
Kontroli podlegają:
1)
warunki, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia izb zatrzymań,
2)
dokumentacja znajdująca się w izbie zatrzymań,
3)
zasady postępowania z osadzonymi w izbie zatrzymań.