§ 10. - Izby zatrzymań.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.157.1852

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2001 r.
§  10.
Podstawę osadzenia żołnierza w izbie zatrzymań stanowi protokół zatrzymania.