§ 1. - Izby zatrzymań.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.157.1852

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2001 r.
§  1.
Rozporządzenie określa:
1)
warunki, jakim powinny odpowiadać izby zatrzymań w dowództwach (komendach) garnizonów, w jednostkach wojskowych oraz na okrętach wojennych,
2)
sposób postępowania z osadzonymi żołnierzami,
3)
sposób prowadzenia dokumentacji osadzonych żołnierzy,
4)
osoby uprawnione do kontrolowania izb zatrzymań i zakres tej kontroli.