Art. 21. - [Obowiązki organów administracji morskiej i innych organów władzy publicznej] - Izby morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.159 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 stycznia 2020 r.
Art.  21.  [Obowiązki organów administracji morskiej i innych organów władzy publicznej]
1. 
Organy administracji morskiej oraz inne organy władzy publicznej są obowiązane:
1)
(uchylony);
2)
zabezpieczyć ślady i dowody;
3)
w przypadkach niecierpiących zwłoki dokonać czynności koniecznych do wstępnego ustalenia stanu faktycznego;
4)
przekazać izbie morskiej, na jej żądanie, materiał dotyczący wypadku oraz
5)
wykonywać czynności w drodze pomocy prawnej.
2. 
Konsul Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany, po otrzymaniu wiadomości o wypadku morskim, przedsięwziąć niezwłocznie w ramach swoich uprawnień czynności, o których mowa w ust. 1.
3. 
(uchylony).
3a. 
(uchylony).
3b. 
(uchylony).
4. 
Organy Marynarki Wojennej, Straży Granicznej, Policji i prokuratury w sprawie toczącej się przed izbą morską nie są obowiązane do udzielania informacji, udostępniania dokumentów i innych danych, jeżeli może to doprowadzić do ujawnienia informacji niejawnych.