Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.965 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 grudnia 2020 r.
Art.  114.  [Majątek izb lekarskich]
1.  Majątek izb lekarskich stanowią środki finansowe oraz ruchomości i nieruchomości.
2.  Majątek izb lekarskich powstaje:
1) ze składek członkowskich;
2) z zapisów, darowizn i dotacji;
3) z wpływów z działalności gospodarczej;
4) z innych wpływów.
3.  Majątkiem izby lekarskiej zarządza właściwa rada lekarska.