Art. 8a. - [Rejestr uproszczony] - Izby aptekarskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.688 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 maja 2024 r.
Art.  8a.  [Rejestr uproszczony]
1. 
Okręgowa rada aptekarska prowadzi rejestr uproszczony obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej wykonujących na terenie tej izby tymczasowo i okazjonalnie czynności zawodowe farmaceuty.
2. 
Rejestr uproszczony, o którym mowa w ust. 1, zawiera następujące dane:
1)
imię (imiona) i nazwisko;
2)
obywatelstwo (obywatelstwa);
3)
miejsce i datę urodzenia;
4)
nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;
5)
adres miejsca zamieszkania w państwie, w którym na stałe wykonuje zawód farmaceuty;
6)
adres pobytu farmaceuty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
7)
cechy identyfikacyjne zaświadczenia wydanego przez właściwe organy państwa członkowskiego Unii Europejskiej, potwierdzającego wykonywanie czynności zawodowych farmaceuty w tym państwie oraz spełnienie wymagań dotyczących postawy etycznej do wykonywania zawodu farmaceuty;
8)
cechy identyfikacyjne zaświadczenia wydanego przez właściwe organy państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu farmaceuty;
9)
czas, o ile jest to możliwe, miejsce i charakter zamierzonego tymczasowego i okazjonalnego wykonywania czynności zawodowych farmaceuty.
3. 
Wpis do rejestru uproszczonego, o którym mowa w ust. 1, jest bezpłatny i nie może powodować opóźnień i utrudnień w tymczasowym i okazjonalnym wykonywaniu czynności zawodowych farmaceuty.
4. 
Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia rejestru uproszczonego, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając w szczególności tryb dokonywania wpisów i zmian w rejestrze oraz wykreśleń z rejestru.