§ 5. - Interoperacyjność systemu kolei.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.1297

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2015 r.
§  5.
1.
Wnioskodawca przekazuje notyfikowanej jednostce certyfikującej dokumentację techniczną niezbędną do przeprowadzenia procedur weryfikacji WE podsystemu strukturalnego określoną w decyzji Komisji 2010/713/UE z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie modułów procedur oceny zgodności, przydatności do stosowania i weryfikacji WE stosowanych w technicznych specyfikacjach interoperacyjności przyjętych na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE (Dz. Urz. UE L 319 z 04.12.2010, str. 1).
2.
Jeżeli w skład podsystemu wchodzą budowle lub urządzenia ujęte w wykazie, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22f ust. 14 pkt 2 ustawy, dokumentacja techniczna dotycząca tych budowli lub urządzeń obejmuje:
1)
wykaz budowli lub urządzeń wchodzących w skład podsystemu;
2)
kopie świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu budowli lub typu urządzeń;
3)
kopie dokumentów, o których mowa w art. 22f ust. 8 pkt 1 albo 2 ustawy.