§ 1. - Interoperacyjność systemu kolei.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.1297

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2015 r.
§  1.
Rozporządzenie określa:
1)
wykaz składników interoperacyjności dla podsystemów;
2)
zasadnicze wymagania dotyczące interoperacyjności systemu kolei dla podsystemów i składników interoperacyjności;
3)
warunki przeprowadzania weryfikacji WE podsystemu;
4)
treść deklaracji weryfikacji WE podsystemu i pośredniej deklaracji weryfikacji WE podsystemu oraz zakres dokumentacji technicznej załączanej do tych deklaracji;
5)
procedury weryfikacji pojazdów kolejowych niezgodnych z technicznymi specyfikacjami interoperacyjności, zwanymi dalej "TSI", oraz treść deklaracji weryfikacji pojazdu kolejowego niezgodnego z TSI;
6)
treść deklaracji WE zgodności lub przydatności do stosowania składnika interoperacyjności;
7)
wykaz parametrów pojazdu kolejowego do skontrolowania w celu dopuszczenia do eksploatacji pojazdów kolejowych niezgodnych z TSI;
8)
wykaz podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań niezbędnych do dopuszczenia do eksploatacji pojazdów kolejowych niezgodnych z TSI, zwanych dalej "podmiotami uprawnionymi".