Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1383 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 sierpnia 2020 r.
Art.  11.  [Następstwo prawne w przypadku połączenia instytutów, włączenia lub przekształcenia instytutu]
1.  We wszystkie prawa i obowiązki, których podmiotem były łączone instytuty, włączany albo przekształcany instytut, wstępuje odpowiednio:
1) instytut powstały w wyniku połączenia;
2) instytut, do którego włączono inny instytut;
3) instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk - w przypadkach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i 3;
4) instytut Sieci Łukasiewicz - w przypadku, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 4.
2.  Uprawnienia i obowiązki łączonych instytutów, włączanego albo przekształcanego instytutu wynikające z decyzji administracyjnych przechodzą z mocy ustawy odpowiednio na:
1) instytut powstały w wyniku połączenia;
2) instytut, do którego włączono inny instytut;
3) instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk;
4) instytut Sieci Łukasiewicz.