[Sposoby realizacji zadań edukacyjnych] - Art. 53a. - Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi... - Dz.U.2021.177 t.j. - OpenLEX

Art. 53a. - [Sposoby realizacji zadań edukacyjnych] - Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.177 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 marca 2022 r. do: 4 lipca 2022 r.
Art.  53a.  [Sposoby realizacji zadań edukacyjnych]
1. 
Wykonywanie funkcji edukacyjnych Instytutu Pamięci następuje w szczególności przez:
1)
upowszechnianie w kraju i za granicą stanowisk i opinii dotyczących najważniejszych dla Narodu Polskiego wydarzeń historycznych;
2)
popularyzację porozbiorowej i najnowszej historii Polski jako elementu wychowania patriotycznego;
3)
promowanie wiedzy o udziale Polaków i ich formacjach wojskowych na frontach walk;
4)
przeciwdziałanie rozpowszechnianiu w kraju i za granicą informacji i publikacji o nieprawdziwych treściach historycznych, krzywdzących lub zniesławiających Rzeczpospolitą Polską lub Naród Polski;
5)
informowanie o metodach, miejscach i sprawcach zbrodni popełnionych przeciwko Narodowi Polskiemu;
6)
wspieranie przedsięwzięć społecznych mających na celu kreowanie patriotyzmu i umacnianie tożsamości narodowej.
2. 
Zadania Instytutu Pamięci w zakresie funkcji edukacyjnych mogą być wykonywane we współpracy ze szkołami, z uczelniami, placówkami oświatowymi i kulturalnymi, ze stowarzyszeniami, z fundacjami i innymi organizacjami pozarządowymi, a także ze środkami masowego przekazu, polskimi organizacjami i instytucjami emigracyjnymi oraz organami władzy publicznej.
3. 
Zadania Instytutu Pamięci realizowane za granicą są wykonywane we współpracy z ministrem właściwym do spraw zagranicznych.