[Sprawozdania Prezesa IPN; kompetencje Kolegium IPN] - Art. 23. - Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni... - Dz.U.2021.177 t.j. - OpenLEX

Art. 23. - [Sprawozdania Prezesa IPN; kompetencje Kolegium IPN] - Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.177 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 marca 2022 r.
Art.  23.  [Sprawozdania Prezesa IPN; kompetencje Kolegium IPN]
1. 
Prezes Instytutu Pamięci przedstawia okresowo Kolegium Instytutu Pamięci informację o istotnych sprawach związanych z działalnością Instytutu Pamięci.
2. 
Kolegium Instytutu Pamięci:
1)
przyjmuje roczne sprawozdanie Prezesa Instytutu Pamięci z działalności Instytutu Pamięci;
2)
wyraża opinie o przedstawionych przez Prezesa Instytutu Pamięci kandydatach na stanowiska kierownicze w Instytucie Pamięci wymienione w statucie Instytutu Pamięci;
3)
opiniuje i rekomenduje kierunki działalności i programy badawcze Instytutu Pamięci;
4)
zatwierdza szczegółowe zasady ewidencjonowania, przechowywania, opracowywania, zabezpieczania, udostępniania i publikowania dokumentów;
5)
wyraża, na podstawie art. 36 ust. 9, opinię o zasadności odmowy udostępnienia dokumentów zgromadzonych przez Instytut Pamięci;
6)
ustala priorytety w zakresie udostępniania dokumentów zgromadzonych przez Instytut Pamięci;
7)
zajmuje stanowisko w sprawach ważnych dla Instytutu Pamięci;
8)
wykonuje inne zadania i posiada kompetencje przewidziane w ustawie.
3. 
Kolegium Instytutu Pamięci zatwierdza informację roczną, o której mowa w art. 24 ust. 1.
4. 
Kolegium Instytutu Pamięci przyjmuje uchwały większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby członków Kolegium.