Art. 10. - [Obowiązek umożliwienia inspektorowi przeprowadzenia kontroli] - Inspekcja Ochrony Środowiska.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.425 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 marca 2024 r.
Art.  10.  [Obowiązek umożliwienia inspektorowi przeprowadzenia kontroli]

Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej oraz kontrolowana osoba fizyczna, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o zakwaterowaniu sił zbrojnych, obowiązani są umożliwić inspektorowi przeprowadzenie kontroli, w szczególności umożliwić dokonanie czynności, o których mowa w art. 9 ust. 2.