Art. 18. - [Decyzje wydawane w toku kontroli] - Inspekcja Handlowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1706 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 maja 2023 r.
Art.  18.  [Decyzje wydawane w toku kontroli]
1. 
Wojewódzki inspektor, z zastrzeżeniem ust. 2, w drodze decyzji, może:
1)
zarządzić w toku kontroli ograniczenie wprowadzania do obrotu, wstrzymanie wprowadzania do obrotu lub wycofanie z obrotu produktów albo wstrzymanie świadczenia usług, albo niezwłoczne usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, jeżeli jest to konieczne ze względu na bezpieczeństwo lub interes konsumentów albo interes gospodarczy państwa;
2)
(uchylony).
2. 
W przypadku stwierdzenia naruszenia art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, wojewódzki inspektor może zarządzić w toku kontroli, w drodze decyzji, niezwłoczne usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.
3. 
Wojewódzki inspektor może upoważnić inspektora do wydania w jego imieniu w toku kontroli decyzji, o której mowa w ust. 1 i 2.
4. 
Decyzja, o której mowa w ust. 1 i 2, podlega natychmiastowemu wykonaniu.
5. 
(uchylony).
6. 
(uchylony).