[Tworzenie i obsługa sieci usług dotyczących zbiorów i usług danych przestrzennych] - Art. 9. - Infrastruktura informacji... - Dz.U.2021.214 t.j. - OpenLEX

Art. 9. - [Tworzenie i obsługa sieci usług dotyczących zbiorów i usług danych przestrzennych] - Infrastruktura informacji przestrzennej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.214 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lutego 2021 r.
Art.  9.  [Tworzenie i obsługa sieci usług dotyczących zbiorów i usług danych przestrzennych]
1. 
Organy administracji prowadzące rejestry publiczne, które zawierają zbiory związane z wymienionymi w załączniku do ustawy tematami danych przestrzennych, tworzą i obsługują, w zakresie swojej właściwości, sieć usług dotyczących zbiorów i usług danych przestrzennych, do których zalicza się usługi:
1)
wyszukiwania, umożliwiające wyszukiwanie zbiorów oraz usług danych przestrzennych na podstawie zawartości odpowiadających im metadanych oraz umożliwiające wyświetlanie zawartości metadanych;
2)
przeglądania, umożliwiające co najmniej: wyświetlanie, nawigowanie, powiększanie i pomniejszanie, przesuwanie lub nakładanie na siebie zobrazowanych zbiorów oraz wyświetlanie objaśnień symboli kartograficznych i zawartości metadanych;
3)
pobierania, umożliwiające pobieranie kopii zbiorów lub ich części oraz, gdy jest to wykonalne, bezpośredni dostęp do tych zbiorów;
4)
przekształcania, umożliwiające przekształcenie zbiorów w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych;
5)
umożliwiające uruchamianie usług danych przestrzennych.
2. 
Usługi, o których mowa w ust. 1, są powszechnie dostępne za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
3. 
Usługi, o których mowa w ust. 1 pkt 1, umożliwiają wyszukiwanie zbiorów i usług danych przestrzennych co najmniej według następujących kryteriów lub ich kombinacji:
1)
słowa kluczowe;
2)
klasyfikacja danych przestrzennych oraz usług danych przestrzennych;
3)
jakość i ważność zbiorów;
4)
stopień zgodności ze standardami technicznymi dotyczącymi interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych;
5)
położenie geograficzne;
6)
warunki dostępu i korzystania ze zbiorów oraz usług danych przestrzennych;
7)
organy administracji odpowiedzialne za tworzenie, aktualizację i udostępnianie zbiorów oraz usług danych przestrzennych.