Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.388

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 lutego 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 22 lutego 2017 r.
w sprawie informacji umieszczanych w Systemie oraz w e-AD

Na podstawie art. 41h ust. 2, art. 43 ust. 3 oraz art. 46 ust. 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43 i 60) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) szczegółowy zakres informacji, które nie są automatycznie zapewnione przez System, a które powinny być dostarczone do Systemu, oraz przypadki, w których informacje takie powinny być dostarczone;
2) dane pozostawione do decyzji państw członkowskich Unii Europejskiej, wymienione w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 684/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy Rady 2008/118/WE w odniesieniu do skomputeryzowanych procedur przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy (Dz. Urz. UE L 197 z 29.07.2009, str. 24, z późn. zm.), które umieszcza się obowiązkowo w e-AD lub w dokumencie zastępującym e-AD;
3) sposób komunikowania się użytkowników z Systemem, w szczególności sposób podpisywania dokumentów przesyłanych do Systemu oraz sposób dostępu do Systemu przez użytkowników Systemu;
4) strukturę lokalnego numeru referencyjnego;
5) warunki i sposób dostarczenia danych przez podmioty właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego celem wprowadzenia ich do Systemu.
§  2. 
1.  Do Systemu dostarcza się informacje dotyczące:
1) zakończenia przemieszczenia wyrobów akcyzowych przemieszczanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy - w przypadku braku technicznej możliwości obsługi tego przemieszczenia w Systemie;
2) obowiązku zapłaty akcyzy z tytułu stwierdzonych ubytków wyrobów akcyzowych - w przypadku stwierdzenia ubytków wyrobów akcyzowych przemieszczanych na terytorium kraju z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy;
3) braku możliwości dalszego przemieszczania wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy - w przypadku całkowitego zniszczenia lub utraty tych wyrobów lub braku możliwości dalszego ich przemieszczania z innych powodów;
4) przeładunku wyrobów akcyzowych przemieszczanych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy poza składem podatkowym;
5) nieprzesłania raportu odbioru - w przypadku gdy raport odbioru nie został przesłany w terminie;
6) zamiaru odmowy przyjęcia wyrobów akcyzowych lub odmowy przyjęcia wyrobów akcyzowych - w przypadku gdy podmiot odbierający zamierza odmówić lub odmawia przyjęcia wyrobów akcyzowych, w szczególności w związku z niezgodnością wyrobów akcyzowych wskazanych w e-AD z zamówieniem;
7) nieotrzymania raportu odbioru - w przypadku nieotrzymania w terminie przez podmiot wysyłający raportu odbioru.
2.  Informacje wprowadza do Systemu:
1) właściwy naczelnik urzędu skarbowego, w przypadku informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3;
2) naczelnik urzędu celno-skarbowego właściwy ze względu na miejsce dokonywania przeładunku, w przypadku informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 4;
3) podmiot odbierający, w przypadku informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6;
4) podmiot wysyłający, w przypadku informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 7.
§  3.  Informacje, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 4, zawierają w szczególności:
1) datę i miejsce zdarzenia;
2) dane kolejnego podmiotu organizującego transport lub kolejnego przewoźnika, w tym imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres jego zamieszkania lub siedziby oraz numer VAT;
3) oznaczenie środka transportu;
4) numery identyfikacyjne zamknięć urzędowych lub pieczęci handlowych.
§  4.  Poza danymi, których podanie jest wymagane na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 684/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy Rady 2008/118/WE w odniesieniu do skomputeryzowanych procedur przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, w e-AD lub w dokumencie zastępującym e-AD umieszcza się:
1) datę faktury;
2) czas wysyłki;
3) numer VAT przedsiębiorcy będącego gwarantem, a także jego numer akcyzowy, w przypadku gdy podmiot ten jest zarejestrowanym podatnikiem podatku akcyzowego;
4) nazwę przedsiębiorcy będącego pierwszym przewoźnikiem, adres jego siedziby oraz numer VAT;
5) numer VAT organizatora transportu.
§  5. 
1.  Podmiot wysyłający i podmiot odbierający komunikują się z Systemem przez niewizualny interfejs (usługę internetową - web service), pocztę elektroniczną lub Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).
2.  Organ podatkowy komunikuje się z Systemem przez interfejs użytkownika administracji.
3.  W celu uzyskania dostępu do Systemu podmioty, o których mowa w ust. 1, przed rozpoczęciem korzystania z Systemu, składają do właściwego naczelnika urzędu skarbowego wniosek o rejestrację danych na potrzeby komunikowania się z Systemem, który zawiera w szczególności dane dotyczące:
1) miejsca złożenia wniosku;
2) numeru akcyzowego składającego wniosek: podmiotu prowadzącego skład podatkowy albo zarejestrowanego wysyłającego albo zarejestrowanego odbiorcy;
3) numeru akcyzowego składu podatkowego - w przypadku gdy składającym wniosek jest podmiot prowadzący skład podatkowy;
4) rodzaju zabezpieczeń akcyzowych, którymi zostaną objęte zobowiązania podatkowe dotyczące wyrobów akcyzowych przemieszczanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy;
5) sposobu komunikowania się z Systemem.
4.  Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, załącza się informację o osobach uprawnionych do komunikowania się z Systemem w sposób, o którym mowa w ust. 1 i 2, i przekazywania dokumentów. Informacja ta zawiera odcisk palca certyfikatu oraz imię i nazwisko osoby uprawnionej do elektronicznego potwierdzania pochodzenia oraz integralności dokumentów.
5.  W przypadku gdy we wniosku, o którym mowa w ust. 3, jako podstawowy sposób komunikowania się wskazano niewizualny interfejs, właściwy naczelnik urzędu skarbowego, uwzględniając wniosek, przekazuje wnioskodawcy adres szyfrowanej usługi internetowej (web service) do przesyłania dokumentów hipertekstowych oraz login i hasło do tej usługi.
6.  Właściwy naczelnik urzędu skarbowego, po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 3, niezwłocznie wprowadza zawarte w nim dane do Systemu Informacyjnego Skarbowo-Celnego (SISC).
§  6.  Dokumenty przesyłane do Systemu przez podmiot wysyłający albo podmiot odbierający są opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy certyfikatu celnego.
§  7.  Lokalny numer referencyjny składa się z ciągu 20 znaków, w tym z:
1) jedenastocyfrowego numeru akcyzowego składu podatkowego lub zarejestrowanego wysyłającego bez dwuliterowego kodu języka;
2) pięciocyfrowego numeru przemieszczenia wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, niepowtarzalnego w danym roku, nadawanego przez podmiot wysyłający;
3) czterocyfrowego numeru oznaczającego rok, w którym rozpocznie się przemieszczenie wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy.
§  8. 
1.  Podmiot odbierający lub podmiot wysyłający mogą dostarczyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego dane celem wprowadzenia ich do Systemu w przypadku braku technicznej możliwości dostępu do Systemu, innej niż niedostępność, o której mowa w art. 41f ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.
2.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1, informacje są dostarczane w formie podpisanych i opieczętowanych dokumentów, zastępujących dokumenty elektroniczne. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego niezwłocznie wprowadza do Systemu informacje zawarte w dostarczonych dokumentach, a ich kopie przekazuje podmiotowi, który je dostarczył.
3.  Podmiot wysyłający lub podmiot odbierający mogą sprawdzać zgodność informacji wprowadzanych do Systemu przez naczelnika urzędu skarbowego z informacjami zawartymi w dokumentach, o których mowa w ust. 2, w trakcie ich wprowadzania do Systemu.
§  9.  Dokumenty przesyłane do Systemu przez podmiot wysyłający albo podmiot odbierający mogą być opatrywane podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy klucza do bezpiecznej transmisji danych wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w Krakowie do końca terminu jego ważności.
§  10.  Traci moc rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie informacji umieszczanych w Systemie oraz w e-AD (Dz. U. poz. 2289).
§  11.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r.
1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).