§ 13. - Informacja o wolnych stanowiskach służbowych w Służbie Celno-Skarbowej oraz postępowanie kwalifikacyjne do Służby Celno-Skarbowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.115 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 11 maja 2017 r.
§  13. 
1.  23
 Podczas rozmowy kwalifikacyjnej jest dokonywana ocena kompetencji kandydata do pełnienia służby w Służbie Celno-Skarbowej. Wykaz kompetencji stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.
2. 
Oceny kompetencji dokonuje się za pomocą:
1)
pytań, w tym pytań sytuacyjnych;
2)
tekstu i pytań do tekstu.
3. 
(uchylony).
4. 
Oceny kompetencji dokonuje zespół, o którym mowa w § 4 ust. 2, przyznając 1 punkt za posiadanie każdej z kompetencji; w przypadku równej liczby głosów za i przeciw o przyznaniu punktu rozstrzyga głos przewodniczącego zespołu.
5.  24
 Zespół, o którym mowa w § 4 ust. 2, sporządza i przedstawia kierownikowi jednostki organizacyjnej listę kandydatów na stanowiska służbowe w określonej kategorii stanowisk służbowych, którzy uzyskali z rozmowy kwalifikacyjnej co najmniej 4 punkty, wraz z wynikami poszczególnych etapów postępowania.
23 § 13 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2017 r. (Dz.U.2017.909) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 maja 2017 r.
24 § 13 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2017 r. (Dz.U.2017.909) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 maja 2017 r.